استرداد د پالیسۍ

په تایلنډ کې راستانه شئ

- د بیرته ستنیدلو وړ وي، ستاسو توکي باید کارول نه وي او په ورته حالت کې چې تاسو یې ترلاسه کړي. دا باید په اصلي بسته بندي کې وي.

- هټۍ حق نلري چې سامانونه پرته له وضاحت څخه بیرته راستانه کړي

نړیوالې رسونې

- موږ ستاسو د مخ په وړاندې د 100٪ خوندي نړیوال لیږد تضمین کوو

- ټول نړیوال پارسلونه مو د تعقیبولو شمیرې تعقیبوي

- په ګمرکونو کې ضبط شوي حالت کې، موږ د 3 په اونیو کې له هماغه وخته د بیرته ستنېدو قضیه پرانیستلو امر څخه یو خپلواک بیرته ستنیدنه) هره میاشت 2 قلمونه (.

- هټۍ حق نلري چې سامانونه پرته له وضاحت څخه بیرته راستانه کړي